ย้ำอีกที คสช.ม.๔๔ จะอยู่คู่ประเทศไทยไปจนมีคณะรัฐมนตรีจากเลือกตั้ง ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในรัฐประหารทุกครั้ง ปี ๕๐ คมช.ยังอยู่แต่ก็ไม่มีอำนาจ ตรงข้ามกับ คสช.ยังมีอำนาจเต็ม (อำนาจเหนือรัฐธรรมนูญใหม่ด้วย)
ให้ดูชัดๆ นะครับรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๘
"ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเมื่อคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้เข้ารับหน้าที่
ให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะพร้อมกับคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ด้วย"
ร่างแรกของบวรศักดิ์แทบจะก๊อปมาเลย
"มาตรา ๓๐๙ ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเมื่อคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้เข้ารับหน้าที่
ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะพร้อมกับคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ด้วย"
แต่ร่างสุดท้ายนี้กลับเพิ่มข้อความตอนท้ายให้อยู่โดยมีอำนาจเต็ม
"มาตรา ๒๗๘ ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเมื่อคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้เข้ารับหน้าที่
ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และให้พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะพร้อมกับคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ด้วย และในระหว่างเวลาดังกล่าว ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติคงมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย"
นี่คือการเขียนให้อำนาจ คสช.อยู่เหนือรัฐธรรมนูญใหม่ ทั้งที่ผ่านประชามติ ในหลวงทรงลงพระปรมาภิไธย แต่ก็จะไม่มีผลบังคับใช้เพราะอำนาจ คสช.ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวเหนือกว่า รัฐธรรมนูญ 2 ฉบับในเวลาเดียวกัน แต่รัฐธรรมนูญชั่วคราวอยู่เหนือค้างคืน (อันนี้ไม่ได้พูดออกทีวีหรอกนะ 555)

 
Top