0

สปท.ชงตั้ง 'คกก.ไซเบอร์' ให้อำนาจทหารมีอำนาจแก้ยามวิกฤต

Posted: 25 Nov 2016 11:43 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

สปท. ชงนายกตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ กปช. ป้องกันภัยทางอินเตอร์เน็ต ให้อำนาจทหารแก้สถานการณ์วิกฤตภัยไซเบอร์คุกคามความมั่นคง

26 พ.ย. 2559 เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่าร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีคำสั่งนัดประชุม สปท. ในวันที่ 28 พ.ย. โดยมีวาระพิจารณาที่สำคัญคือรายงานผลการศึกษาและข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.... ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สปท. ที่มีพล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร เป็นประธาน กมธ. นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งต่อไปยังรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงาน สำหรับผลการศึกษาฯ ของกมธ.ปฏิรูปฯ สื่อสารมวลชน พบข้อกังวลต่อภาวะอันตรายและความเสี่ยงที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของประเทศจะถูกโจมตี จารกรรมข้อมูล และมีโอกาสถูกทำลายให้เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยระหว่างที่ไม่มีกลไกหรือหน่วยงานใดทำหน้าที่ป้องกันและวางแผนรับมือภัยคุกคามดังกล่าว จึงมีข้อเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กปช.)

ที่ประกอบด้วย นายกฯ หรือรองนายกฯ ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธาน, กรรมการ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม, ปลัดกระทรวงพลังงาน, ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ, ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 7 คน

เพื่อทำหน้าที่ปกป้อง ป้องกัน กำหนดแผนยุทธศาสตร์ และรับมือกับภัยคุกคามจากภัยทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ของประเทศ ระหว่างที่ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เตรียมเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณายังไม่มีผลบังคับใช้

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับข้อสังเกตของกมธ.ฯสื่อสารมวลชน ต่อเนื้อหา ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ....ที่ ครม. เตรียมเสนอให้ สนช. พิจารณาตราเป็นกฎหมายนั้น มีสาระสำคัญ คือ ปรับโครงสร้างของ กปช. ให้นายกฯ เป็นประธาน จากเดิมที่ร่างกฎหมายกำหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการบริหารสั่งการเชิงนโยบายระดับชาติ ขณะที่อำนาจของ กปช. ควรปรับ จำนวน 2 ประเด็น คือ 1.ให้สิทธิแก่ฝ่ายทหารเข้าดำเนินการตามกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้ในสถานการณ์ขณะนั้น หากเกิดวิกฤตร้ายแรงที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทางทหาร จากเดิมที่ร่างกฎหมายเสนอให้ กปช. กำหนดแนวทางและมาตการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างทันท่วงที เว้นแต่ภัยคุกคามที่กระทบความมั่นคงทางทหาร

2.ให้กปช. มีอำนาจมอบหมาย หรือสั่งการให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนช่วยสนับสนุนกรณีเกิดเหตุวิกฤตหรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบด้านอื่น ๆ จากเดิมที่ระบุหน้าที่เพียงสั่งการหรือประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ข

ณะที่วาระของกรรมการ กปช. ควรปรับเพิ่มเป็น 4 ปีจากที่ร่างกฎหมายระบุให้มีวาระ 3 ปี ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ต่อเนื่อง กรณีที่เปลี่ยนกรรมการ กปช. เร็วไปอาจส่งผลต่อความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ต่อแผนหรือมาตรการต่าง ๆ

แสดงความคิดเห็น

 
Top