0


กสทช.ออกระเบียบ ให้เงินค่าตอบแทนประจําปี 3 เท่าของเงินเดือน อายุงาน 8 เดือนก็ได้พิจารณา

Posted: 24 Nov 2016 06:26 AM PST24 พ.ย. 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ออกประกาศ ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจําปี พ.ศ. 2559 ลงนามโดย พล.อ.อ. ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช.

ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนประจําปีสําหรับเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พนักงาน และ ลูกจ้างที่มีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่น ทุ่มเทการปฏิบัติงานให้กับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จนสูงกว่าเป้าหมายที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนด

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 (19) และมาตรา 58 (2) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจําปี พ.ศ. 2559”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนประจําปี พ.ศ. 2550

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “ค่าตอบแทนประจําปี” หมายความว่า ค่าตอบแทนอื่นที่ได้จ่ายให้แก่เลขาธิการ กสทช. พนักงาน และลูกจ้างของสํานักงาน กสทช. ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่น ทุ่มเทการปฏิบัติงานจนสูงกว่าเป้าหมายการปฏิบัติงานตามที่ กสทช. กําหนด

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และให้หมายความรวมถึง เลขาธิการ กสทช. ด้วย

“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ปีงบประมาณตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณของสํานักงาน กสทช.

“เงินเดือน” หมายความว่า อัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างที่ได้รับในวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนประจําปี

ข้อ 5 ในปีงบประมาณใด หากสํานักงาน กสทช. มีผลงานการปฏิบัติงานประจําปีสูงกว่าเป้าหมายที่ กสทช. กําหนด ให้ กสทช. พิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนประจําปีให้สํานักงาน กสทช. ในกรณีที่ กสทช. พิจารณาผลงานและผลการปฏิบัติงานประจําปีตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่าสํานักงาน กสทช. มีผลการปฏิบัติงานบรรลุผลสูงกว่าเป้าหมายที่ กสทช. กําหนดให้ กสทช. อนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนประจําปีให้สํานักงาน กสทช. นําไปจัดสรรให้หน่วยงานภายในสํานักงาน กสทช. เพื่อนําไปจ่ายให้พนักงานในอัตราคนละไม่เกินสามเท่าของเงินเดือน ภายใต้กรอบงบประมาณไม่เกินสองเท่าของเงินเดือน ทั้งนี้ การจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจําปีให้หน่วยงานเพื่อนําไปจ่ายแก่พนักงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด

ข้อ 6 การจ่ายค่าตอบแทนประจําปีที่ กสทช. อนุมัติให้แก่สํานักงาน กสทช. เพื่อนําไปจ่าย พนักงานตาม

ข้อ 5 วรรคสาม ให้ใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน และระดับบุคคลในการพิจารณา

ข้อ 7 พนักงานที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนประจําปีต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันในปีงบประมาณนั้นไม่น้อยกว่า 8 เดือนนับถึงวันสิ้นปีงบประมาณนั้น และต้องอยู่ปฏิบัติงานจนถึงวันสิ้นปีงบประมาณนั้น ๆ ด้วย

(2) ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยในปีงบประมาณนั้น

(3) ต้องเป็นผู้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนประจําปีหรือได้รับค่าตอบแทนพิเศษในกรณีเงินเดือนเต็มขั้นสูงในปีที่จ่ายค่าตอบแทนประจําปี

ข้อ 8 การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจําปีตามระเบียบนี้ ให้จ่ายผ่านธนาคารโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงาน

ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แสดงความคิดเห็น

 
Top