0

ประกาศแต่งตั้ง 27 จนท.สืบสวนสอบสวนตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

Posted: 26 Nov 2016 12:08 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

27 พ.ย. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ระบุว่า ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 1) เพื่อให้การปฏิบัติและการดําเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลในทางปฏิบัติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงประกาศแต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ร้อยตํารวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี
2.พันตํารวจโท สันติพัฒน์ พรหมะจุล
3.พันตํารวจตรีหญิง พรรณทิพย์ เต็มเจริญ
4.นายธีรศักดิ์ มาตาเดิม
5.นายรัชพร วรอินทร์
6.นายลักษมณ์ เฉลิมชัย
7.นางสาวกีรติ บุญโชติ
8.นายจิรโรจน์ นิราศนภาภัย
9. นายปัญญา ว่องไว
10.นายมงคล มีลุน
11.นายโกวิทย์ จิตตพิทักษ์ชัย
12.พันเอก สุประดิษฐ์ เปล่งฉวี
13.พันตํารวจตรี ณัทกฤช พรหมจันทร์
14.พันตํารวจโท สุพจน์ คําวงค์ษา
15.พันตํารวจโท ปรีชา จันทร์มณี
16.พันตํารวจโท ปัถย์ภวิศ วงษ์พินิจ
17.ร้อยตํารวจเอก วโรดม กลั่นบุศย์
18.พันตํารวจโท สัณห์เพ็ชร หนูทอง
19.พันตํารวจเอก ณรงค์ แม้นเหมือน
20.พันตํารวจเอก สมพร แดงดี
21.ร้อยตํารวจเอก ศุภพิสิษฐ์ ทินบุตร
22.พันตํารวจโท ปิติณัช ประชุมสุข
23.นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
24.นายวีรภัทร ลําปาง
25.นายอานันท์ ไขลายหงษ์
26.นางนิลมณี บุญมีพิพิธ
27.นายวรชาต เรืองรุจิระ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แสดงความคิดเห็น

 
Top