0
พบจำนวน 'สหภาพแรงงาน-สมาชิก' ในไทยลดลงจากปี 2558

Posted: 01 Nov 2016 02:33 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

เดือน ก.ย. 2559 จำนวนสหภาพแรงงานและสมาชิกสหภาพแรงงานมีจำนวนลดลงจากสิ้นปี 2558 สหภาพแรงงานลดลง 78 แห่ง จำนวนสมาชิกสหภาพแรงงานลดลง 12,747 คน พบสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมมีมากกว่าสหภาพแรงงานนายจ้างคนเดียวแล้ว


พบจำนวนสหภาพแรงงานและสมาชิกสหภาพแรงงานในประเทศไทยมีจำนวนลดลงจากสิ้นปี 2558 (ที่มาภาพประกอบ: IndustriALL Global Union)

1 พ.ย. 2559 ข้อมูลจากสำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบุว่าในเดือน ก.ย. 2559 ที่ผ่านนั้น จำนวนองค์กรแรงงานในประเทศไทยในด้านสหภาพแรงงานนั้นพบว่ามีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 47 แห่ง มีจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 174,894 คน ส่วนสหภาพแรงงานในกิจการเอกชนมี 1,395 แห่ง มีจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงานในกิจการเอกชน 447,137 คน รวมสหภาพแรงงานทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน 1,442 แห่ง และรวมจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงานทั้งหมด 622,031 คน

ในด้านสหภาพแรงงานในกิจการเอกชนที่มี 1,395 แห่งนั้น พบว่าอยู่ใน กทม. 338 แห่ง และภูมิภาค 1,057 แห่ง เมื่อจำแนกประเภทที่ขอจดทะเบียนพบจาก 1,395 แห่งนั้น เป็นสหภาพแรงงานนายจ้างคนเดียว (House Union) 550 แห่ง สหภาพแรงงานกิจการประเภทเดียวกัน (หรือสหภาพแรงงานอุตสาหกรรม Industrial Union) 845 แห่ง เมื่อจำแนกตามระดับของลูกจ้างที่ขอจดทะเบียน พบเป็นสหภาพแรงงานระดับผู้บังคับบัญชา (Sub-Management Level) 92 แห่ง และเป็นสหภาพแรงงานระดับพนักงาน 1,303 แห่ง

ทั้งนี้เมื่อเทียบกับสถิติเมื่อเดือน ธ.ค. 2558 พบว่าจำนวนสหภาพแรงงานและสมาชิกสหภาพแรงงานมีจำนวนลดลง โดย ณ เดือน ธ.ค. 2558 มีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 48 แห่ง (ณ เดือน ก.ย. 2559 ลดลง 1 แห่ง) จำนวนจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 180,097 คน (ณ เดือน ก.ย. 2559 ลดลง 5,203 คน) สหภาพแรงงานในกิจการเอกชนมี 1,472 แห่ง (ณ เดือน ก.ย. 2559 ลดลง 77 แห่ง) จำนวนสมาชิกสหภาพแรงงานในกิจการเอกชน 454,681 คน (ณ เดือน ก.ย. 2559 ลดลง 7,544 คน) รวมสหภาพแรงงานทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน 1,520 แห่ง (ณ เดือน ก.ย. 2559 ลดลง 78 แห่ง) และรวมจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงานทั้งหมด 634,778 คน (ณ เดือน ก.ย. 2559 ลดลง 12,747 คน)

แสดงความคิดเห็น

 
Top