0
Posted: 14 Oct 2016 04:16 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) 
ผู้ฟ้องคดีสาบานตัวชี้แจงความเดือดร้อน ที่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์คดีบิดามารดา 'ฟรุกอน มามะ' ฟ้องหน่วยงานรัฐกรณีลูกชายถูกวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้สำนักนายกฯ ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าเสียหาย 8.2 แสนบาททั้งสองฝ่ายต่างยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด
14 ต.ค. 2559 รายงานข่าวจาก มูลนิธิผสานวัฒนธรรม แจ้งว่า ที่ศาลปกครองสงขลา มะวาเห็ง มามะ และรูฆาย๊ะ มามะ ได้เข้าสาบานตัวและให้คำชี้แจงถึงความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ จึงต้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ในคดีหมายเลขดำที่ 54/2556  คดีหมายเลขแดงที่ 118/2559 ระหว่าง มะวาเห็ง มามะ ที่ 1 รูฆาย๊ะ มามะ ที่ 2 ผู้ฟ้องคดี  กับ กองทัพบกที่ 1 สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 2 และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 3 ผู้ถูกฟ้องคดี  ซี่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นบิดาและมารดาของฟรุกอน มามะ(ผู้ตาย) กรณี ฟุรกอน ขณะเป็นเยาวชนเรียนอยู่ชั้น ม.5 ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2555  
สืบเนื่องจาก คดีนี้เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2559 ศาลปกครองชั้นต้น(ศาลปกครองสงขลา) ได้พิพากษาให้สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องชดใช้เยียวยาค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นเงินจำนวน 825,500 บาท) ต่อมาผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และสำนักงานยกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดี ดังกล่าว ต่างยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด
สำหรับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ได้ยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดในชั้นอุทธรณ์ด้วย ศาลปกครองสงขลาจึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้าสาบานตัวและชี้แจงเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจ ในวันที่ 14 ต.ค. 2559 ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงได้เข้าสาบานตัวและให้คำชี้แจงเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน โดยรายได้หลักของครองครัวมาจากผู้ฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งมีเพียงเงินบำนาญข้าราชการที่เป็นทหารผ่านศึก ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ 2 เป็นแม่บ้านมีหน้าที่หลักในการดูแลบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่และอยู่ระหว่างศึกษาเล่าเรียนทั้งหมด 5 คน มีรายได้บ้างเล็กน้อยจากการรับจ้างเย็บผ้า มีหนี้สินกู้ยืมจากธนาคารอีกหลายแสนบาท ทั้งยังมีหนี้นอกระบบอีกด้วย  จึงไม่มีทรัพย์เพียงพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมศาล หากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร  ซึ่งศาลปกครองสงขลาจะได้ส่งเรื่องการอุทธรณ์ของทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไปยังศาลปกครองสูงสุดต่อไป


แสดงความคิดเห็น

 
Top