0
เผยฐานะการคลังปีงบประมาณ 59 ยังเข้มแข็ง มีเงินคงคลังกว่า 4 แสนล้าน
Posted: 20 Oct 2016 05:40 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)
 
20 ต.ค. 2559 กฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจําปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.2558 – ก.ย. 2559) ว่า รัฐบาลมีรายได้นําส่งคลังทั้งสิ้น 2,411,525 ล้านบาท ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจํานวน ทั้งสิ้น 2,807,373 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 390,000 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนก.ย. 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 441,300 ล้านบาท
“ฐานะการคลังในปีงบประมาณ 2559 ยังมีความเข้มแข็งโดยมีระดับ เงินคงคลังที่มากกว่า 4 แสนล้านบาท ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินนโยบายการคลังของรัฐบาล ในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะต่อไป” โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าว


แสดงความคิดเห็น

 
Top