0
วันงานที่มีคุณค่า 'สมานฉันท์แรงงาน' ขอค่าแรง 360 ทั้วประเทศ คนงานรังสิตฯ ขอรัฐป้องสิทธิรวมตัว
Posted: 07 Oct 2016 07:51 PM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) 

'แรงงานรัฐวิสาหกิจ-คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน' ขอปรับค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศวันละ 360 บ. จี้ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจต้องไม่มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ด้านกลุ่มสหภาพแรงงาน ย่านรังสิตและใกล้เคียง ร้องค่าจ้างที่เป็นธรรม รัฐคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว-เจรจาต่อรอง

การชุมนุมที่หน้ายูเอ็น ภาพโดย Nongmai Vijan 

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา เนื่องในวันงานที่มีคุณค่า (Decent Work) ซึ่งกำหนดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่ได้กำหนดขึ้นและจัดเป็นประจำของทุกปี สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ยื่นข้อเรียกร้องถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่าน ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน โดยข้อเรียกร้องมี 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1.ว่าด้วยคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน อาทิ ขอเรียกร้องให้ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศวันละ 360 บาท พร้อมให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงกรณีนายจ้างเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงการจัดตั้งธนาคารแรงงาน และยกระดับการคุ้มครองคนงานให้มีมาตรฐานเดียวกันในอาเซียน
2.ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของคนงาน ขอให้มีการปฏิรูปกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ใหม่ และให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มแรงงานกรณีประธานและกรรมการสหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจการบินไทย ถูกผู้บริหารฟ้องเรียกค่าเสียหาย 326 ล้านบาท 3.การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจต้องไม่มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนให้เข้าถึงบริการจากรัฐโดยความเท่าเทียมด้วยราคาที่เป็นธรรม และ 4.การมีส่วนร่วมให้รัฐบาลเร่งทบทวนมาตรการต่างๆ ที่ทำให้คนงานสามารถเข้าถึงหลักการงานที่มีคุณค่า มีหลักประกันให้คนงานสามารถเข้าถึงหลักการได้จริง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันสามารถทำได้ทันทีเพราะมีอำนาจเต็ม โดยเฉพาะการเสริมสร้างอำนาจการต่อรองให้กับคนงานสามารถร่วมตัวจัดตั้งองค์กร น่าจะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้สถานการณ์ละเมิดสิทธิแรงงานในประเทศดีขึ้นและได้รับการยอมรับและหมายถึงบทบาทของไทยในเวทีโลก เพื่อให้คุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานดีขึ้นต่อไป 

คนงานย่านรังสิตฯ ร้องค่าจ้างที่เป็นธรรม

วันเดียวกันที่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี กลุ่มสหภาพแรงงาน ย่านรังสิตและใกล้เคียง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงานที่มีคุณค่า โดยกลุ่มดังกล่าวแถลงว่า องค์การแรงงานระหว่างประเทศไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อสร้างงานเท่านั้น แต่มุ่งสร้างงานที่มีคุณภาพซึ่งยอมรับได้ เรื่องปริมาณการจ้างงานนั้นมิอาจแยกจากเรื่องคุณภาพของงานได้ ในปัจจุบันมีความจำเป็นต้องใช้ระบบสังคมและเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและการจ้างงาน และคงความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในระบบการตลาดที่มีการแข่งขันสูงทั่วโลก งานที่มีคุณค่าหมายถึงงานที่มีความสามารถในการผลิต ปกป้องสิทธิต่างๆ สร้างรายได้อย่างเพียงพอ และไม่เป็นภัยต่อสังคม นอกจากนี้ยังหมายถึงงานที่มากพอที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงานเพื่อสร้างรายได้อย่างเต็มที่
กิจกรรมที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ภาพจากเฟซบุ๊ก กลุ่มสหภาพแรงงาน ย่านรังสิตและใกล้เคียง
กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ จึงมีข้อเรียกร้องดังนี้ 1. ค่าจ้างที่เป็นธรรม 2. ให้รัฐบาลลงนามในอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และอนุสัญญาอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 การรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง 3. ความปลอดภัยในการทำงาน และ 4. การละเมิดสิทธิแรงงาน

แสดงความคิดเห็น

 
Top