0
ออกระเบียบกลาโหม สิทธิประโยชน์กําลังพลสํารอง เบี้ยเลี้ยงอัตรา 240 บาทต่อเที่ยวต่อคน
Posted: 17 Oct 2016 11:37 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

17 ต.ค. 2559 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2559 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 กระทรวงกลาโหมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว้
ระเบียบดังกล่าว มีประเด็นที่น่าสนใจ เช่น ข้อ 6 การจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กําลังพลสํารอง 6.1 หลักเกณฑ์ ให้จ่ายในอัตรา 240 บาทต่อเที่ยวต่อคน 6.2 วิธีการจ่าย 6.2.1 ให้หน่วยกําลังพลสํารองหรือหน่วยทหารตามที่ส่วนราชการกําหนดเป็นผู้เบิกจ่ายให้กับกําลังพลสํารองที่เข้ารับราชการทหาร 6.2.2 ให้จ่ายในวันสุดท้ายตามที่กําหนดไว้ในคําสั่งเรียกกําลังพลสํารองเข้ารับราชการทหาร
ข้อ 7 การจ่ายค่าอาหารให้กําลังพลสํารอง 7.1 หลักเกณฑ์ ให้จ่ายในอัตรา 240 บาทต่อวันต่อคน 7.2 วิธีการจ่าย ให้หน่วยกําลังพลสํารองหรือหน่วยทหารตามที่ส่วนราชการกําหนดเป็นผู้เบิกจ่ายให้กับกําลังพลสํารองที่เข้ารับราชการทหาร
ข้อ 12 กําลังพลสํารองอาจได้รับสิทธิประโยชน์อื่น อย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี ดังนี้ 12.1 เครื่องแต่งกาย 12.2 การแต่งตั้งยศ การเลื่อนยศ และการเลื่อนฐานะ 12.3 การขอใช้สวัสดิการของส่วนราชการ 12.4 ทุนการศึกษา 12.5 การขอกองทหารเกียรติยศ 12.6 คะแนนเพิ่มพิเศษ กรณีสอบบรรจุเข้าเป็นทหารประจําการ และ 12.7 การรับเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพ
 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แสดงความคิดเห็น

 
Top