0


พลิกล็อก! 'วาริกซ์' เฉือนชนะ 'แกรนด์สปอร์ต' คว้าสิทธิ์ผู้ผลิตชุดแข่งฟุตบอลทีมชาติไทยรายใหม่ นาน 4 ปี ตั้งแต่ 2560-2563

บริษัท แพลนบี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ผู้บริหารสิทธิประโยชน์สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงว่า ตามที่สมาคมฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอแผนบริหารสิทธิประโยชน์ พร้อมผลตอบแทนและเงื่อนไขสินค้า และสินค้าที่ระลึกของสมาคมฯ จํานวน 3 กลุ่มสินค้า และมีผู้เสนอแผนฯจํานวน 4 รายที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้เข้านําเสนอรายละเอียดของแผน และตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมานั้น

คณะกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย และได้รายงานให้พลตํารวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯทราบแล้ว ดังนี้

1. บริษัท วาริกซ์ สปอร์ต จํากัด ได้รับสิทธิเป็นผู้ผลิตสินค้า และสินค้าที่ระลึกกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย ชุดแข่ง ชุดซ้อมชุดลําลอง ชุดเดินทาง ถุงเท้า รองเท้าของนักกีฬาทีมชาติไทยทุกชุด และเสื้อเชียร์ทีมชาติไทย เสื้อที่ระลึกของสมาคมฯ เพื่อจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2563


2. บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด ได้รับสิทธิเป็นผู้ผลิต และจําหน่ายฟุตบอลสําหรับการแข่งขันฟุตบอลทุกรายการที่สมาคมฯให้การรับรอง และฟุตบอลที่ระลึกของสมาคมฯ เพื่อจําหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2563

3. สินค้าที่ระลึกอื่นๆไม่มีผู้เสนอแผนเพื่อขอรับสิทธิ

การพิจารณาคัดเลือกผู้รับสิทธิฯในครั้งนี้ คณะกรรมการใช้หลักเกณฑ์พิจารณาโดยให้ความสําคัญแผนงานที่นําเสนอ ควบคู่กับผลตอบแทน และได้เปิดโอกาสให้ผู้เสนอแผน ได้นําเสนอข้อมูล แผนการผลิต แผนการจําหน่าย แผนการสนับสนุนสมาคมฯ และการมีส่วนร่วมพัฒนาฟุตบอลไทย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งการพิจารณาเป็นไปด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้เสนอแผนทุกราย

สําหรับผลตอบแทนที่บริษัท วาริกซ์ สปอร์ต จํากัด ผู้รับสิทธิสินค้าและสินค้าที่ระลึก กลุ่มที่ 1เสนอให้แก่สมาคมฯเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 400 ล้านบาท แบ่งเป็นปีละ 100 ล้านบาท (เงินสด 40 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ 60 ล้านบาท) และ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด ผู้รับสิทธิ สินค้ากลุ่มที่ 2 เสนอให้แก่สมาคมฯเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 44 ล้านบาท แบ่งเป็น ปีละ 11 ล้านบาท (เงินสด 1 ล้านบาท และ ผลิตภัณฑ์ 10 ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลตอบแทนโดยรวมที่น่าพึงพอใจสําหรับคณะกรรมการ เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่สมาคมฯ เคยได้รับในอดีต

ขั้นตอนต่อไป บริษัทแพลนบี มีเดีย จํากัด (มหาชน) จะเชิญผู้ได้รับสิทธิทั้ง 2 ราย เข้าทำสัญญาภายใน 7 วัน ตามที่สมาคมฯได้กําหนดไว้ หากผู้ได้รับสิทธิไม่เข้าทําสัญญาตามกําหนด บริษัทฯจะถือว่าสละสิทธิ และจะเชิญผู้ที่ได้รับคะแนนเป็นลําดับถัดไปมาเจรจาเพื่อเข้าทําสัญญาแทนต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินการงานของสมาคมฯเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้

ที่มา: FA Thailand


แสดงความคิดเห็น

 
Top