0


ทูตยุโรปเรียกร้องไทยรับฟังความเห็นต่างเพื่อการลงประชามติอย่างเป็นธรรม
คณะเอกอัครราชทูตยุโรปประจำประเทศไทย 18 ประเทศ เผยแพร่แถลงการณ์หลังเข้าพบนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงต่างประเทศ เรียกร้องไทยยึดมั่นในหลักการเสรีภาพในการแสดงออก รับฟังเสียงต่างเพื่อให้การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นดำเนินไปอย่างเป็นธรรม ห่วงการขยายเวลาปรับทัศนคติ ด้านกระทรวงต่างประเทศระบุดำเนินการอย่างสุภาพชน และอาจให้สื่อร่วมสังเกตการณ์ด้วย

แถลงการณ์ยังระบุถึงความกังวลต่อทั้งการเรียกบุคคลไปปรับทัศนคติที่มีการประกาศว่าจะมีระยะเวลานานขึ้น รวมทั้งกังวลเกี่ยวกับคำสั่งที่ 13/2559 ของ คสช. ที่ให้อำนาจอย่างกว้างขวางแก่เจ้าหน้าที่ทหารที่มียศร้อยตรีขึ้นไปในการสืบสวนและดำเนินการจับกุมและกักขังโดยไม่ต้องมีหมายศาล ซึ่งสามารถตีความได้กว้างและไม่มีการให้คำจำกัดความที่ชัดเจน ขณะที่การมอบอำนาจของตำรวจและตุลาการให้บุคลากรทางทหารนั้นเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการกักขังโดยพลการซึ่งละเมิดหลักนิติธรรมและลิดรอนสิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและหลักกระบวนการอันควรแห่งกฎหมายซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดไปจากพลเมือง

คณะเอกอัครราชทูตยังได้พูดคุยและยกประเด็นเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหว โดยมีการห้ามพลเมืองเดินทางออกนอกประเทศด้วย คณะเอกอัครราชทูตแสดงความหวังว่าไทยจะปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และให้ความเคารพต่อหลักการและค่านิยมทางประชาธิปไตยในระหว่างช่วงของการเปลี่ยนแปล

ด้านกรมสารนิเทศออกเอกสารข่าวระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้หารืออย่างตรงไปตรงมา ส่วนประเด็นสิทธิมนุษยชนและคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่คณะทูตอียูเป็นห่วงนั้นยืนยันว่ารัฐบาลไทยเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และดำเนินการไปตามกระบวนการทางกฎหมาย

ส่วนแนวคิดจัดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำการสร้างชาติอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้นำหรือแกนนำประชาชนนั้นเป็นการดำเนินการอย่างสุภาพชนไม่มีการใช้ความรุนแรง และอาจเชิญสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์ด้วย
อีกด้านหนึ่ง ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วาระ 2-3 กำหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยหนุน กรธ.ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนผู้มุ่งหวังให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หากพบว่ามีความรุนแรงศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี หรือหากเป็นกรณีการกระทำผิดของคณะบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี

แสดงความคิดเห็น

 
Top