0
พรรคเพื่อไทยแถลงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เรียกร้องประชาชนลงมติ “ไม่รับ” เชื่อมีเลือกตั้งปี 2560 

พรรคเพื่อไทยแถลงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่ทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพิ่งร่างเสร็จสิ้นและเผยแพร่เมื่อวานนี้ ระบุยังมีหลายส่วนขัดหลักประชาธิปไตยและจะสร้างปัญหาให้ประเทศมากขึ้น โดยชี้ว่าร่างดังกล่าวเกิดขึ้นโดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และบทบัญญัติไม่ได้ทำให้อำนาจการปกครองประเทศเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าจะต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นภายในปี 2560 เพราะหัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ต่อสาธารณชนและนานาประเทศหลายครั้ง

พรรคเพื่อไทยยังเรียกร้องให้ประชาชนที่ออกมาลงประชามติ “ไม่รับ” และเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ก่อนการลงประชามติ เนื่องจากไม่ได้กำหนดว่าหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติแล้วจะดำเนินการอย่างไร

แถลงการณ์ระบุเหตุผลว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สร้างให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเหนือสภาและรัฐบาล โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับอำนาจของประชาชน แต่กลับมีอำนาจมากล้นในการตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรีและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ สามารถถอดถอนรัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. โดยอาศัยเพียงเสียงข้างมาก

พรรคเพื่อไทยระบุด้วยว่ารัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยจะสร้างปัญหาการเมืองมากขึ้นและส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศ การลงทุนในประเทศจะลดลง และการระบุว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับปราบโกงนั้น โดยเนื้อหาแล้วมุ่งสกัดกั้นนักการเมืองและพรรคการเมือง แต่ไม่ได้ปฏิรูปและวางระบบเพื่อแก้ปัญหาฉ้อราษฎร์บังหลวง รวมทั้งมีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมที่จะถึง โดยประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญได้ผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภา parliament.go.th ซึ่งนายมีชัยระบุในการแถลงข่าววานนี้ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เน้นให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นสำคัญ และเชื่อว่าในกระบวนการก่อนลงประชามติหากได้อธิบายให้ประชาชนเข้าใจ ก็จะได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น

 
Top