0
ไทยรั้งอันดับที่ 76 จากดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันปี 2015 

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) เปิดเผยดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี 2015 โดยจัดอันดับจากประเทศทั้งหมด 168 ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่าไทยได้คะแนนความโปร่งใส 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และมีคะแนนเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย

ส่วนประเทศเดนมาร์กนั้นได้คะแนนสูงสุด 91 คะแนน ครองตำแหน่งประเทศที่มีความโปร่งใสอันดับหนึ่งของโลกเป็นปีที่สอง ส่วนประเทศที่ได้คะแนนลดลงจากเดิมอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ได้แก่ บราซิล กัวเตมาลา และเลโซโธ

ดร.จุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) ระบุว่า การจัดอันดับการคอร์รัปชันเป็นวิธีการกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจปัญหาการทุจริตว่าเป็นปัญหาร่วมกันของคนทั้งโลก ไม่ใช่เป็นปัญหาของประเทศกำลังพัฒนาหรือเป็นปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น โดยประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ว่ามีความตื่นตัวต่อการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนให้ใช้หลักสูตร “โตไปไม่โกง”ในโรงเรียนทั่วประเทศ หรือแม้แต่ในรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างกันอยู่ก็มีกลไกพิเศษหลายอย่างที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้ผลอย่างยั่งยืน คนในสังคมต้องมีค่านิยมที่ถูกต้อง ซึ่งควรปลูกฝังและสร้างการรับรู้ค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก

ภาพประกอบ: แผนภาพแสดงระดับการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลก จากเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ โดยสีที่แดงเข้มขึ้นจะยิ่งแสดงถึงประเทศที่มีระดับการทุจริตคอร์รัปชันสูง


แสดงความคิดเห็น

 
Top