0

อังกฤษเริ่มใช้กฏหมายต้านความรุนแรงในครอบครัวฉบับใหม่แล้ว
กฎหมายต้านความรุนแรงในครอบครัวฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้วในอังกฤษและเวลส์ โดยกฎหมายฉบับนี้มุ่งคุ้มครองผู้ถูกทำร้ายทางจิตใจและอารมณ์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการควบคุมบังคับจิตใจที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ กับคู่ครองหรือบุคคลในครอบครัว จนส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกาย จิตใจ และการใช้ชีวิตประจำวันอย่างร้ายแรง
The Crown Prosecution Service หน่วยงานผู้ดำเนินคดีอาญาในอังกฤษและเวลส์ชี้ว่า ความรุนแรงภายในครอบครัวในกฏหมายฉบับใหม่นี้ ไม่เพียงจำกัดอยู่แต่การทำร้ายร่างกายเท่านั้น แต่รวมไปถึงการขู่ การล้อเลียน และการทำให้หวาดกลัว และรวมถึงพฤติกรรมควบคุมบังคับต่าง ๆ เช่น การห้ามไม่ให้คู่ครองมีสังคม การเข้าไปควบคุมบัญชีโซเชียลมีเดียของคู่ครอง ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่นี้ ผู้กระทำผิดอาจต้องโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี โดยผู้ฟ้องคดีสามารถนำหลักฐานในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น อีเมล หรือ ประวัติการใช้บริการธนาคาร มาเอาผิดผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวได้

แสดงความคิดเห็น

 
Top