0
นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ย้ำจุดยืนชัดว่าจะปกป้องระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่ให้ระบบบัตรทองเป็นการบริการสุขภาพชั้นสองเหมือนสมัยโครงการผู้ป่วยรายได้น้อย พร้อมทั้งชี้ให้สังคมเข้าใจมิติวิธีคิดที่มองคนทุกคนเท่าเทียมกันคือ

1.คนไทยทุกคนมีสิทธิ์และศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะยากดีมีจน มีตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนก็ตาม

2.การบริการสุขภาพถือเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่รัฐต้องดูแลในลำดับต้นๆ เพราะคนในประเทศเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการคงอยู่ ต่อการพัฒนาประเทศ

3.คนไทยทุกคนเสียภาษีอย่างเท่าเทียมกันตามกฏหมายที่กำหนดมีมาก จ่ายมากเสียมาก มีน้อยจ่ายน้อยเสียน้อย งบประมาณของประเทศคือคนไทยทั้งประเทศเป็นเจ้าของอย่างเท่าเทียมกัน

4.คนไทยที่ใช้สิทธิ์การรักษาบัตรทอง ไม่ใช่ภาระของประเทศ ไม่ใช่พลเมืองชั้นสอง แต่คนเหล่านี้มีคุณค่าต่อการสร้างชาติพัฒนาประเทศทั้งสิ้น

5.ระบบบัตรทอง เป็นสวัสดิการสังคมพื้นฐาน ที่รัฐต้องจัดให้ ป้องกันประชาชนล้มละลายเมื่อเจ็บป่วย ทุกคนจึงจ่ายเงินผ่านระบบภาษี ให้รัฐบาลไปดำเนินการ จึงต้องบอกรัฐมนตรีว่า งบประมาณของประเทศเป็นเงินของประชาชนทุกคน

6.งบประมาณที่เพิ่มขึ้นที่ผ่านมากว่า12ปีระบบหลักประกัน เป็นส่วนที่เพิ่มเงินเดือนข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขร้อยละ6ต่อปี เงินเฟ้อ และส่วนที่รัฐเพิ่มสิทธิประโยชน์มากขึ้นตามความจำเป็น ที่จะให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ แต่การบริหารแยกผู้ให้ ผู้รับบริการ ทำให้สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้งบที่จำกัด

7.กองทุนประกันสังคม ข้าราชการ ก็ได้งบสนับสนุนจากงบประมาณของรัฐ คือภาษีอากรของประชาชนเช่นกัน
8.การให้บริการที่เกินกว่าความจำเป็นพื้นฐานประชาชนร่วมจ่ายอยู่แล้วเช่นค่าห้องพักพิเศษ บริการพิเศษ รักษามีบุตรยาก ความงาม การรักษาที่พิเศษอื่นๆ การใช้ยาที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ค่าธรรมเนียมบริการเป็นต้น

9.การร่วมจ่ายเมื่อเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่ควรทำ แต่ร่วมจ่ายก่อนป่วยสามารถทำได้หากรัฐจำเป็นจะต้องขยายบริการพื้นฐานเพิ่มขึ้นให้ประชาชน

10.รัฐบาลควรบริหารจัดการทั้งสามกองทุนให้มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน ลดความเหลื่อมล้ำ
11.รมต.ไม่ควรเอาข้อมูลสัดส่วนงบบัตรทองที่ผิดๆมาโยนบาปให้งบบัตรทองและต้องให้ท่านเข้าใจเสียใหม่ว่างบบัตรทองคือเงินภาษีจากประชาชน
 — with Suthee Rattanamongkolgul.


แสดงความคิดเห็น

 
Top