0

สพม.เสนอกรอบการจัดทำร่างรธน.ต่อกรธ.ชงรัฐจัดการศึกษาทางการเมืองแก่ปชช. ชี้ “นายกฯ”ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ขณะที่ส.ส.-ส.ว.ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 25 ธันวาคม ที่สภาพัฒนาการเมือง (สพม.) นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประธาน สพม. แถลงว่า ทางสพม.ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเสนอต่อ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ด้วยกัน 3 ข้อ ดังนี้ 1.กรอบแนวคิดการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย การสร้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และยั่งยืนในสังคมไทย ให้เป็นระบอบการเมืองที่มีเสถียรภาพ มีความชอบธรรมประสิทธิผล เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ

2.เพื่อประกอบการจัดร่างรัฐธรรมนูญตามกรอบความคิด คือ ให้การศึกษาทางการเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งรัฐต้องดำเนินการโดยจัดการศึกษาทางการเมือง เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองให้แก่ประชาชน ทั้งระบบศึกษาโดยรัฐและเอกชนทุกระดับ ทุกประเภททุกกลุ่มอายุ และเสนอให้ สพม.มีการตั้งสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อเป็นหลักของประเทศในการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะภารกิจสร้างระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและยั่งยืน

นายธีรภัทร์กล่าวอีกว่า ส่วนที่มาของนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ส.ส. มาจากการเลือกตั้งทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบ่งเขตเลือกตั้ง ขณะที่ส.ว.ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งหมดเช่นกัน  โดยกำหนดให้ส.ว.มีคุณสมบัติแตกต่างจากส.ส. อาทิ อายุ ระดับการศึกษา และผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ และเมื่อครบวาระแล้วไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีกไม่ว่ากรณีใดๆ

ประธานสพม.กล่าวอีกว่า ส่วนการปฏิรูปพรรคการเมือง ควรมีระบบการบริหารงานที่เข้มแข็ง มีนโยบายที่เน้นผลงานและประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ การกระจายอำนาจสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน นอกจากนี้ ควรให้มีสมัชชาพลเมืองในระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีในการแสดงสาธารณะในเจตนาทางการเมือง และการมีส่วนร่วมในข้อเสนอทางนโยบายและระดับชาติ การเคารพในสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง โดยการให้มีสรรหาตัวแทนชนเผ่าพื้นเมืองอย่างน้อย 2 คน 3.เสนอการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศ เป็นกรณีเกี่ยวข้องกับวิกฤตทางการเมืองของประเทศที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

source :- http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1451037593


แสดงความคิดเห็น

 
Top