0

ศาลปกครองชั้นต้นยกฟ้องคดีชาวบ้านลุ่มน้ำโขงร้องหน่วยงานรัฐ ชี้สัญญาซื้อขายไฟจากเขื่อนไซยะบุรีปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบแล้ว
เช้านี้ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งยกฟ้อง คดีที่ประชาชนใน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง จำนวน 37 ราย ร้องให้ศาลปกครองมีคำสั่งบังคับให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. กับบริษัทไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย ในด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงต้องมีกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง หรือ PNPCA
หน่วยงานรัฐที่ถูกฟ้องร้องประกอบไปด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ คณะรัฐมนตรี โดยผู้ฟ้องขอให้ศาลพิจารณาสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหมด ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และมติของรัฐบาล รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเหมาะสม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างเพียงพอจริงจัง และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม กรณี กฟผ.ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัทไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จนทำให้มีการสร้างเขื่อนไซยะบุรี บนแม่น้ำโขง ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในลุ่มน้ำโขงของทั้ง 2 ประเทศ
ศาลชี้ว่า การที่ผู้ร้องระบุว่า หน่วยงานของรัฐต้องทำตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามเงื่อนไขที่ว่าต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานอัยการ และต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบนั้น ศาลมองว่าหน่วยงานรัฐได้ทำไปถูกต้องตามขั้นตอนแล้ว โดยพนักงานอัยการได้อ่านสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้าแล้ว และประเด็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น ศาลชี้ว่าที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานกับเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว
ส่วนการปรึกษาหารือหารือล่วงหน้าและข้อตกลง หรือ PNPCA นั้นก็ได้มีการจัดทำความคิดเห็นแล้ว โดยกรมทรัพยากรน้ำ มีการจัดประชุมสี่ครั้ง ศาลเห็นว่าเพียงพอแล้ว
ในส่วนที่ผู้ร้องระบุว่าต้องการซื้อขายไฟดังกล่าวยังไม่มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อมีการก่อสร้างนั้น ศาลชี้ว่า สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งไม่มีระเบียบว่าต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นางสาว ส. รัตมณี พลกล้า ทนายความฝ่ายผู้ร้องเผยกับบีบีซีไทยว่า ผู้ร้องจะอุทธรณ์คดีดังกล่าวต่อไปเนื่องจากผู้ร้องทั้ง 37 รายนั้นเห็นว่ามาตรการที่หน่วยงานรัฐทำยังไม่เพียงพอ ไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและการจัดประชุมโดยกรมทรัพยากรน้ำ ก็ไม่ครอบคลุมเพียงพอ
บรรยากาศในการฟังคำตัดสิน มีประชาชนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีเดินทางฟังราว 50 คน โดยมีกิจกรรมแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการสร้างเขื่อนไซยะบุรี และกระบวนการซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว


แสดงความคิดเห็น

 
Top