"ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง" คำกล่าว"ทักษิณ"ใช้ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ม.เที่ยงคืนประกาศ 10 รายชื่อกก.ร่างรธน.ในฝัน "เกษียร เตชะพีระ"มาอันดับ1
*********************************
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ประกาศรายชื่อ “สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในฝัน” หลังจากเปิดให้ประชาชนร่วมเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมในการทำหน้าร่างรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 กันยายน 2558 ทางเพจ Facebook รัฐธรรมนูญในฝัน โดยบุคคล 10 คนที่ได้รับเสนอชื่อมากที่สุด ได้แก่
1. เกษียร เตชะพีระ
2. คณิน บุญสุวรรณ
3. จาตุรนต์ ฉายแสง
4. นิธิ เอียวศรีวงศ์
5. พนัส ทัศนียานนท์
6. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
7. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
8. สุขุม นวลสกุล
9. สุลักษณ์ ศิวรักษ์
10. สมบัติ บุญงามอนงค์
สำหรับเหตุผลที่ให้มีการเสนอรายชื่อเข้ามา มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ระบุไว้ว่า
ประการแรก รายชื่อของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญในฝันจะประกอบไปด้วยกลุ่มคน 3 กลุ่ม คือ นักวิชาการ นักการเมือง และนักกิจกรรมทางสังคม โดยล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้แสดงให้เห็นมาอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการของระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเป็นผู้ที่ได้แสดงความเห็นต่อสาธารณะด้วยการใช้เหตุผลและปัญญามาอย่างต่อเนื่อง
ประการที่สอง เป็นที่ชัดเจนว่าบุคคลทั้ง 10 คน จะไม่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากคณะบุคคลที่กำลังถูกคัดเลือกให้ร่างรัฐธรรมนูญโดยผู้มีอำนาจนั้น มีคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งก็คือ การรับใช้ต่อผู้ที่ได้กระทำการรัฐประหารเป็นสำคัญ
ประการที่สาม ในท่ามกลางที่สังคมไทยมีความขัดแย้งที่สลับซับซ้อนและดำรงอยู่มาอย่างยาวนานเกินกว่าทศวรรษ กระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่อยู่ในมือของกลุ่มคนอันคับแคบย่อมไม่สามารถนำพาสังคมไทยให้หลุดพ้นไปจากสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างแน่นอน
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ขอเรียกร้องให้สังคมร่วมกันเรียกร้องและกดดันเพื่อทำให้กระบวนการในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญต้องกลับมาอยู่ในมือของประชาชน รวมทั้งทำให้กระบวนการดังกล่าวต้องดำเนินการไปอย่างโปร่งใส เปิดกว้างและรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายในสังคมไทย ไม่ว่าจะมีความคิดที่แตกต่างกันมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม
***********************************
เพจ"ตาดูดาว เท้าติดดิน" โพสต์คำปาฐกถาพิเศษของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เรื่อง “ทิศทางประเทศไทย” ที่จัดโดยมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2546 ซึ่งเข้ากับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันที่กำลังจะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีใจความตอนหนึ่งว่า
"เราจะปฏิรูปการเมืองอย่างไรก็แล้วแต่ มีรัฐธรรมนูญสวยหรูอย่างไรก็แล้วแต่ เราจะมีองค์กรอิสระที่มากมายอย่างไรก็ตาม ถ้าทุกองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องทางการเมืองยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ปฏิรูปเท่าไรก็เหมือนเดิม
ฉะนั้นเราจะต้องสร้างการเมือง และองค์กรการเมืองที่เข้าใจว่าประชาชนคือศูนย์กลาง ไม่ใช่องค์กรของท่าน อย่าคิดว่าเป็นพระเอก ถ้าองค์กรไหนคิดเป็นพระเอกเสียเอง องค์กรนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชน ถ้าจะเป็นประโยชน์กับประชาชน ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ได้ นั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเห็น
ทุกวันนี้ กระบวนทัศน์เปลี่ยนแปลงทั้งหมด การศึกษาก็เปลี่ยนจากที่ครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมเป็นลักษณะเปลี่ยนจากการผลิตในบริมาณมากมาเป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า ธุรกิจภาคบริการก็เป็นการสนองตอบความต้องการของลูกค้า ทุกอย่างเป็นยุทธศาสตร์ด้านอุปสงค์ทั้งหมดแล้ว
การบริหารรัฐกิจก็เช่นกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมที่ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สิ่งนั้นคือการแก้ไขปัญหา"


 
Top