“กมธ.นคร” อ้าง สปช.บางส่วนพอใจ รธน.ใหม่ ชูให้อำนาจประชาชนมาก หยันพวกกลัวถูกตรวจสอบ
พวกนี้ชอบอ้างว่าร่างรัฐธรรมนูญให้สิทธิเสรีภาพ ตอนพูดเมื่อกลางวันมีน้องคนหนึ่งถามเรื่องหมวดสิทธิเสรีภาพ ผมก็บอกว่าถ้าโครงสร้างอำนาจมันไม่เอื้อแล้วจะมีสิทธิเสรีภาพอย่างไร ถ้าขยายอำนาจศาล อำนาจทหารตำรวจ อำนาจรัฐราชการ โดยตรวจสอบไม่ได้ เขียนเรื่องเสรีภาพดีอย่างไรก็ไม่มีความหมาย
ที่จริงตัวบทสิทธิเสรีภาพมันก็น่าเกลียดมากนะครับ เช่น สิทธิชุมนุม ซึงพอดี อ.โคทมช่วยยกขึ้นมา และ อ.ปูนเทพก็อธิบายว่ากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ ยิ่งเขียนกำหนดมากเท่าไหร่ ยิ่งจำกัดสิทธิ
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาตรา ๔๔ รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ ก๊อปกันมา
"บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก"
แต่มาตรา ๕๓ ในร่างรัฐธรรมนูญนี้ เขียนข้อห้ามเยอะขึ้นไปอีก
"บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ความปลอดภัยด้านการสาธารณสุข หรือการคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น"
นอกจากตัวกฎหมายชุมนุมสาธารณะที่แทบกระดิกไม่ได้ รัฐธรรมนูญยังกำหนดให้ต้องเป็น "ม็อบอนามัย" ด้วยนะเออ
การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก
 
Top