วันนี้ไปคุยกับ อ.วรเจตน์มา ยาวเหยียดเลย ได้ประเด็นเยอะมาก จะค่อยๆ ทยอยเขียน ทั้งเป็นสัมภาษณ์ลงประชาไท ทั้งแปรรูปลงข่าวสด และทยอยอธิบายในเฟซบุคนี่
อันดับแรกเอา "ม.44 แปลงร่าง" คณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ ตาม ม.258-260-280 แน่ละสาระหลักคืออำนาจเหนือรัฐบาล "อภิรัฐบาล" ซึ่งแตกต่างจาก ม.44 นิดเดียวตรงที่บอกว่าไม่มีอำนาจเหนืออำนาจตุลาการ แต่จะแปลกอะไรในเมื่อเขียนว่า "ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายและเป็นที่สุด" ซึ่งแปลว่า ฟ้องศาลไม่ได้ทุกศาล = เหนืออำนาจตุลาการอยู่ดี แค่ไม่เข้าไปสั่งย้ายประธานศาลฎีกาเท่านั้น
อ.วรเจตน์เห็นด้วยว่า ม.280 วรรคแรก = คปป.19 คนจะตั้งขึ้นก่อนเลือกตั้ง หลังรัฐธรรมนูญและ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คปป.บังคับใช้ โดย "รัฐสภา" ที่แต่งตั้ง 11 คนตาม 260(3) ก็คือ สนช.ทำหน้าที่รัฐสภานั่นเอง
แต่ที่ อ.วรเจตน์ชี้ให้ดูเพิ่มคือ การเขียนมาตรา 260 ยังซ่อนอะไรไว้อีกหลายอย่าง
ประเด็นแรก คปป.มี 22 คนหรือ 23 คนกันแน่
มาตรา 260 วรรคแรกบอกว่ามีประธานคนหนึ่งและกรรมการไม่เกิน 22 คน จากนั้น (1) (2) (3) ก็แจกแจงที่มาของกรรมการ 22 คน แล้ววรรคสองก็บอกว่า "ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกผู้ซึ่งมีความเหมาะสมคนหนึ่งให้เป็นประธาน"
คำนี้ไม่จำกัดว่า ประธานต้องเป็น 1 ใน 22 คน เพราะถ้าเป็น 1 ใน 22 คนเขาจะเขียนชัดกว่านี้ เช่นศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 215 วรรคสาม "ให้ผู้ได้รับเลือกตามวรรคหนึ่งประชุมและเลืือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน" ไปดู กกต.ปปช.องค์กรทั้งหลายก็เขียนเหมือนกัน
ประเด็นถัดมา คปป.มีวาระดำรงตำแหน่งกี่ปีกันแน่ แม้มาตรา 258 บอกว่า "บทบัญญัติภาคนี้ให้สิ้นผลบังคับในวันถัดจากวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ครบห้าปี" เพราะพอไปดูมาตรา 260 วรรคสาม กลับบอกว่า
"คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ และการอื่นที่จำเป็น... รวมทั้งเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่น... ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ....."
ซึ่งยังไม่ได้ร่างเลย ตำแหน่งสำคัญ อำนาจมากขนาดนี้ ไม่บอกวาระ ไม่กำหนดคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามแต่จะมาให้ สปช.โหวตให้ประชาชนลงประชามติแล้วกรูค่อยเขียนกฎหมายประกอบ
สุดท้ายอีกประเด็นที่สำคัญ มาตรา 258 ที่บอกว่าให้บทบัญญัติภาคนี้สิ้นผลใน 5 ปี เว้นแต่ (1) มีมาแต่ร่างแรก บอกว่าให้ประชาชนลงประชามติ แต่ (2) เพิ่มเข้ามาใหม่ว่า รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งให้ต่ออายุอีก 5 ปี
เขียนแบบนี้ชัดเจนเลยครับ เผื่อต่ออายุไว้ครอบงำประเทศอีก 5 ปี ถ้าเปรียบเทียบกัน จะแก้รัฐธรรมนูญยังต้องใช้เสียง 2 ใน 3 แต่ต่ออายุ คสช.แปลงร่างใช้เสียงเพียงกึ่งหนึ่งเท่านั้น


 
Top